z dnia 25.05.2018

I. Dane firmy i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (dalej „Ustawa”) oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sklepu ogrodniczego Zielone.to (dalej „Sklep”) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep oraz strona internetowa http://zielone.to są własnością firmy Web Gfx Jacek Mogilnicki zarejestrowanej i widocznej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=2d07056f-9c95-40df-8ea5-751d8d4be5e3, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Stargardzie przy ul.Feliksa Nowowiejskiego 25, 73-110 Stargard, NIP: 8542219673, NIPEU:PL8542219673, REGON: 321432900, Konto bankowe: 80 1140 2004 0000 3702 7487 0681, Bank: mBank, zwanej dalej „Sprzedawcą”.
 3. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest podmiot, który złożył zamówienie na produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.
 4. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest rejestracja. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron internetowych Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe

II. Ceny i ofert

 1. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu są oryginalne, nowe, nieużywane i pochodzą z legalnych źródeł.
 2. Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu wyrażone są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki. Cena produktu jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem https://zielone.to/info/1-dostawa. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki wskazane przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu.
 4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w odrębnym cenniku nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 6. W przypadku przyznania rabatu, w tym rabatu wynikającego z użycia kodu rabatowego, cena po której realizowana jest transakcja nie może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów, w tym rabatów przypisanych dla kart stałego klienta.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Działalność handlowa Sprzedawcy prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu przede wszystkim w sieci Internet. Informacje dotyczące oferty Sprzedawcy są dostępne pod adresem http://zielone.to. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w sposób opisany w punkcie 2.
 2. Po udostępnieniu funkcjonalności, o których mowa poniżej, oraz umieszczeniu w związku z tym stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, zamówienia mogą być przyjmowane również za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez prawidłowe przekazanie zamówienia o treści zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Sklepu na adres poczty elektronicznej sklep@zielone.to;
  2. telefonu komórkowego lub innych urządzeń mobilnych – poprzez stronę internetową dostępną pod adresem https://zielone.to
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący,następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
  2. Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
  3. Firefox w wersji 25.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
  4. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript;
 4. W celu skorzystania ze Sklepu za pośrednictwem strony internetowej Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się na stronie internetowej Sklepu. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia i zapłaty:
  1. „Potwierdzam zamówienie i płacę przelewem” - dla płatności przelewem bankowym;
  2. „Potwierdzam zamówienie i płacę przez Przelewy24” - dla płatności systemem Przelewy24;
  3. „Potwierdzam zamówienie i płacę przy odbiorze” - dla płatności przy odbiorze przesyłki
  , Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu. Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Powyższe potwierdzenie następuje w szczególności poprzez wybór, na stronie internetowej Sklepu, przycisków potwierdzenia zamówienia i zapłaty
 6. W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).
 7. Zamówienia (oprócz zamówień telefonicznych) można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 3 (trzech) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 9. Kupujący otrzymuje potwierdzenie otrzymania danych, o których mowa w punkcie 7, oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile realizacja zamówienia jest możliwa. Powyższe potwierdzenia przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sposób udostępnienia Regulaminu określa również cz. XIII punkt 5 Regulaminu. Kupujący, którzy założą konto w Sklepie, mają również dostęp do historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto.
 10. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu (w magazynie Sprzedawcy lub u dostawców), Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o tym fakcie poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub winny sposób, o którym mowa w punkcie 8
 11. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w punkcie 9, Sprzedawca zwraca kwotę wpłaconą przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniej dyspozycji Kupującego.
 12. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę
 13. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta w momencie wystawienia rachunku przez Sprzedawcę. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów u Sprzedawcy jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Kupującego, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Kupującego punkt odbioru.
 14. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku płatności przelewem bankowym, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.
 15. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.
 16. Sprzedawca dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę godzin lub liczbę dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów, chyba że strony postanowią inaczej.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Sprzedawcy lub u dostawców. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia oraz o możliwości jego zmiany lub anulowania.
 18. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa do zmiany lub anulowania zamówienia, o którym mowa w cz. IV punkt 1, w przypadku o którym mowa w punkcie 10, Sprzedawca zwraca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zmiany lub anulowania zamówienia kwotę wpłaconą przez Kupującego w części (w przypadku nadwyżki powstałej w związku ze zmianą zamówienia) lub w całości (w przypadku całkowitego anulowania zamówienia) na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 19. Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia.
 20. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.
 21. Sklep internetowy nie jest podatnikiem VAT. Do każdego zamówienia wystawiane są rachunki, które Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail w postaci pliku PDF.
 22. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

IV. Zasady anulowania zamówień

 1. Do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który poprzednio odmówił przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym przy odbiorze.
 3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę jeśli w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmie realizującej płatności elektroniczne na rzecz Sprzedawcy, lub nie zostanie dokonana wpłata w pełnej wysokości (pozwalającej na realizację zamówienia) na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem) lub w przypadku, gdy w powyższym terminie zamówienie nie zostanie przez Kupującego potwierdzone w sposób wskazany przez Sprzedawcę (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze).
 4. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do Sprzedawcy
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.

V. Formy płatność

 1. Z zastrzeżeniem punktu 3, Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:
  1. przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji);
  2. tzw. szybkim przelewem bankowym – przy składaniu zamówienia;
  3. gotówką – przy odbiorze zamówienia poprzez przekazanie gotówki, odpowiednio - na poczcie lub kurierowi.
 2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Sklepu. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dokonania płatności za zamówienie (w zależności od metody złożenia zamówienia, wartości zamówionych produktów oraz metody dostawy/odbioru zamówienia). Łączenie różnych metod płatności w celu opłacenia zamówienia nie jest możliwe, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę oraz udostępni takąv funkcjonalność.
 4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Kupującego odpowiedniej zaliczki.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikających z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności, działających na zlecenie Kupującego.
 6. W przypadku nadpłaty do zamówienia lub konieczności zwrotu przez Sprzedawcę należności wpłaconych przez Kupującego zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 7. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez Sprzedawcę, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VI. Zasady dostawy zamówień

 1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.
 2. Sprzedawca może dostarczać zamówione produkty w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, wyspecjalizowanej firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę lub umożliwia odbiór osobisty zamówionych produktów. Wskazanie aktualnie dostępnych metod dostawy, w tym informacji o możliwości i zasadach odbioru osobistego, następuje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.
 3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez Sprzedawcę, określone są na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. Wprzypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i w sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu.
 5. Dokonując zakupu w Sklepie Kupujący upoważnia Sprzedawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.
 6. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjne czasy dostawy zamówień wysłanych za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie są wykazane na stronie internetowej Sklepu.
 7. Przesyłki są ubezpieczone, o ile informacja taka została umieszczona na stronach internetowych Sklepu.
 8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez Sprzedawcę przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

VII. Gwarancja, niezgodność towaru z umową, rękojmia oraz procedura rozpatrywania reklamacji dotyczących towarów

 1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i mogą być objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w tej gwarancji. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
  2. powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych);
  3. inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu (np. produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie opakowania o jednej pojemności, kształt i proporcje opakowań mogą się nie zgadzać, niektóre pojemności mogą występować w opakowaniach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu);
  4. zmiany szaty graficznej oraz projektu opakowania przeprowadzone przez producenta produktu;
  5. uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.
 4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest wykazanie przez Kupującego faktu dokonania zakupu towaru u Sprzedawcy (numer zamówienia, ID zamówienia). W takim przypadku Kupujący powinien odesłać towar na adres Sklepu:
  Zielone.to - sklep ogrodniczy
  ul. Piłsudskiego 69
  73-110 Stargard.
  Rachunek za zamówienie może być przekazana Sprzedawcy w formie pliku przesłanego pocztą elektroniczną na adres sklep@zielone.to lub w formie wydruku przesłanego razem z formularzem reklamacji
 5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) zwracane są przez Sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.
 9. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać mailowo pod adres sklep@zielone.to lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), który dokonał zakupu u Sprzedawcy, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może - na podstawie przepisów Ustawy i z zastrzeżeniem punktu 2 - odstąpić od umowy bez podania przyczyn w nieprzekraczalnym terminie 15 (piętnastu) dni od daty otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub części zamówienia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1, nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, dla której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 1, wystarczy przed jego upływem wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane pocztą na adres: Zielone.to - sklep ogrodniczy, ul. Piłsudskiego 69, 73-110 Stargard lub może być wysłane na adres poczty elektronicznej sklep@zielone.to.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego, o którym mowa w punkcie 1, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: Zielone.to - sklep ogrodniczy, ul. Piłsudskiego 69, 73-110 Stargard.
 5. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić (bez żadnych opłat) Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca (o ile nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą zwracanego towaru wystawiono rachunek, zostanie wystawiony rachunek korygująca. Oryginał i kopia rachunku korygującego zostaną wysłane do Kupującego w sposób uzgodniony z Kupującym.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem zbioru danych osobowych jest Web Gfx Jacek Mogilnicki z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Nowowiejskiego 25.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym pod adresem internetowym https://zielone.to/info/8-polityka-prywatnosci.

XI. Informacje dotyczące ochrony znaków towarowych

 1. Z zastrzeżeniem punktu 2, wszelkie prawa do treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu przysługują Sprzedawcy.
 2. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie internetowej Sklepu, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. Sprzedawca nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązana lub wspierana przez podmioty, którym one przysługują.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane przez Sklep jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego Sprzedawcy (np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, itp.). Sprzedawca nie gwarantuje, że dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, nie zawierają uchybień lub błędów, a także że są aktualne lub odpowiadają zmianom i aktualizacjom wprowadzanym przez producentów. Sprzedawca informuje również, że w wyniku indywidualnych ustawień komputera lub ustawień telefonu komórkowego Kupującego, mogą występować ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Sklepu a jego rzeczywistym wyglądem (np. różnice w kolorze, nasyceniu barw, proporcjach produktu, itp.).
 2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.
 3. Sprzedawca może pozbawić użytkownika Sklepu lub Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika Sklepu lub Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik Sklepu lub Kupujący:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu lub Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (np. działalność osób trzecich).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie http://zielone.to. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 9. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogiem art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r., sklep wskazuje łącze do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 10. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zastępuje dotychczasowy regulamin Sklepu.

Poprzednia wersja Regulaminu:
Regulamin sklepu internetowego Zielone.to – obowiązujący do 2018-05-25