z dnia 25.05.2018

I. Wstęp

 1. Za politykę prywatności oraz obsługę techniczną sklepu Zielone.to (zwanego dalej „Sklepem”) dostępnego pod adresem strony internetowej https://zielone.to/ (dalej „Witryna”) odpowiada firma Web Gfx Jacek Mogilnicki z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 25, NIP: 8542219673, REGON: 321432900 (dalej „Administrator”).
 2. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Administratora danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w tym jego Witryny (dalej „Użytkownicy”).
 3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji dotyczących danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

II. Zakres przekazywanych danych podczas rejestracji i dokonywania zakupów

 1. Dokonywanie zakupów lub rejestracja w Sklepie poprzez Witrynę, wiąże się z podaniem następujących danych osobowych za pośrednictwem Witryny lub innych form komunikacji:
  1. adres poczty elektronicznej
  2. imię
  3. nazwisko
  4. firma (opcjonalnie)
  5. numer NIP (opcjonalnie, w szczególności w przypadku żądania faktury)
  6. adres dostawy
  7. adres rozliczeniowy (jeżeli jest inny niż adres dostawy)
  8. numer telefonu
 2. Rejestracja w Sklepie jest w pełni darmowa oraz dobrowolna. Podanie danych w celu rejestracji w Sklepie lub w celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez Sklep, jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru Użytkownika, jednak podanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację zamówienia.

III. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności odpowiadają postanowieniom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 2. Administrator oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje odpowiednie procedury chroniące przed nieuprawnionym dostęp dostępem osób trzecich do danych osobowych, zgodnie z wymogami zawartymi w RODO.
 3. Dane kontaktowe Administratora: tel. +48 504 744 033, e-mail: sklep@zielone.to
 4. Administrator przetwarza dane osobowe, gdy jest to niezbędne do: 
  1. wykonania przez Administratora umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w ramach Witryny Sklepu i udostępnienia internetowego systemu zamawiania produktów oferowanych przez Sklep
  2. sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  3. prowadzenia działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  4. rozpatrzenia reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym w szczególności powiadomienia o dostępności produktu – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających z przepisów prawa
  7. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, z których korzysta Administrator w celu obsługi Witryny, podmioty świadczące usługi dostawy lub zwrotu produktów oferowanych przez Sklep, podmioty świadczące usługę wysyłki e-mail oraz zapewniające prowadzenie korespondencji lub przekazywania informacji Użytkownikom, podmioty świadczące usługi zapewniające przyjmowanie płatności przez Administratora.
 6. Administrator nie prowadzi w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla Użytkownika.
 7. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy i brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 10. Użytkownik składający zamówienie w Sklepie podający w adresie dostawy dane osobowe innej osoby niż Użytkownik, oświadcza, iż poinformował osoby wskazane w zamówieniu o przekazaniu danych osobowych Administratorowi, celu i zakresie zbierania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują takiej osobie.
 11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IV. Zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Zielone.to w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących Sklepu i jego oferty w poniższy sposób:
  1. na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji w Witrynie
  2. na adres poczty elektronicznej podany w formularzu subskrybcji Newsletter w Witrynie
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Wyrażona zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez Witrynę, a także wszelkie zmiany w tym zakresie można zgłaszać do Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej: sklep@zielone.to lub telefonicznie pod numerem +48 504 744 033.

V. Bezpieczeństwo danych i certyfikat SSL

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkowników, które są przesyłane w Internecie. W szczególności, wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji danych, logowania lub dokonywania płatności poprzez operatorów systemów płatności) zabezpieczone są zaawansowanym algorytmem szyfrującym w postaci protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zastosowanie szyfrowanego połączenia pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem dokonującym zakupu, a serwerem, na którym znajdują się bądź do którego wysyłane są dane Użytkownika i informacje o jego zamówieniu.
 2. Działania podjęte przez Administratora mogą okazać się niewystarczające, jeżeli odpowiednie zasady bezpieczeństwa nie zostaną zachowane przez Użytkownika. Przy korzystaniu z Witryny zalecane jest przestrzeganie przez Użytkowników następujących zasad:
  1. po każdorazowym korzystaniu z konta w Sklepie należy kliknąć na link "wyloguj", w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym korzystania z konta Użytkownika,
  2. nie należy nikomu udostępniać loginu i hasła do konta Użytkownika
  3. Sklep nigdy nie zwraca się do Użytkowników o udostępnienie hasła do konta Użytkownik
 3. Bazy danych naszego sklepu ogrodniczego Zielone.to, którego właścicielem jest firma Web Gfx Jacek Mogilnicki, zostały zgłoszone do GIODO (Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych):
  1. nr zgłoszenia 002382/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. (nr księgi 141495),
  2. nr zgłoszenia 002393/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. (nr księgi 141504).

VI. Polityka dotycząca wykorzystania cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z Witryny. Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, są dostępne w dziale: polityki plików cookie.

VII. Inne strony internetowe

 1. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep nie odpowiada za zasady postępowania z danymi oraz realizację polityki prywatności stron zewnętrznych, do których linki znajdują się na stronach Sklepu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej pod adresem: sklep@zielone.to.
 2. Niniejszy dokument regulujący politykę prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zastępuje dotychczasowe zasady w zakresie polityki prywatności.